thumb image

Genel

İŞÇİLERİN SEÇİM BİLDİRGESİ

DİSK Başkanlar Kurulu kararları ve işçilerin çalışma/yaşam koşullarındaki son 16 yılı değerlendiren DİSK-AR raporu ışığında DİSK’in 24 Haziran genel seçimlerine ilişkin tutumu ve “İşçilerin Seçim Bildirgesi” DİSK Genel Merkezindeki bir basın toplantısıyla açıklandı.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ VE İŞÇİ SINIFININ TALEPLERİ

DEMOKRASİ ve SOSYAL HUKUK DEVLETİ

 • Başkanlık rejiminden vazgeçilerek demokratik, çoğulcu parlamenter rejime geçilmeli, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi tesis edilmelidir.
 • OHAL uygulaması derhal sonlandırılmalı. OHAL düzenlemeleri iptal edilmeli ve OHAL uygulamalarına karşı yargı yolu açılmalıdır.
 • Adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi hızla inşa edilmelidir.
 • İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 • Kamu hizmetinde liyakat ve şeffaflık sağlanmalı, kamu kaynaklarının heba edilmesinin önüne geçilmelidir.
 • Anayasa’nın sosyal hukuk devleti ilkesi eksiksiz biçimde uygulanmalıdır.
 • Eğitim, sağlık ve toplu ulaşım hizmetleri kamusal, nitelikli ve parasız olmalıdır.

  SOSYAL GÜVENLİK

 • Sosyal güvenlik bütün yurttaşları kapsamalı, çalışanların emeklilikte insanca yaşayacak düzeyde emekli aylığı alması sağlanmalıdır.
 • Emeklilik yaşı kademeli olarak düşürülmelidir.
 • Özel sigorta şirketlerine kaynak aktarmaya yarayan zorunlu bireysel emeklilik uygulamasına derhal son verilmelidir.
 • Emekli aylıkları arasındaki dengesizlikler giderilmelidir.
 • Emekli aylık hesaplama ve bağlama yöntemi değiştirilerek kayıplar giderilmelidir.
 • Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülmelidir.

  SENDİKAL HAKLAR

 • Sendikal örgütlenmenin önündeki anayasal ve yasal engeller kaldırılmalı. Türkiye’nin sendikal mevzuatı ILO sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi normlarına uygun hale getirilmelidir.
 • Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Sendika kurma, sendika üyeliği ve sendikal faaliyet önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 • İşkolu ve işyeri ve işletme barajları kaldırılmalıdır.
 • Toplu iş sözleşmesine taraf sendikanın saptanmasında referandum yöntemi benimsenmelidir.
 • Çalışanlar istedikleri düzeyde sendika kurabilmeli ve sendikalar istedikleri düzeyde toplu pazarlık yapabilmelidir.
 • Sendikal demokrasiyi güvence altına alacak ve sendikaların demokratik işleyişini güçlendirecek düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Toplu pazarlık prosedürü basitleştirilmelidir.
 • Grev hakkı önündeki sınırlamalar kaldırılmalı. Hak grevi, dayanışma grevi, iş yavaşlatma ve genel grevi kanun dışı grev sayan düzenlemeler değiştirilmelidir.
 • Grev yasakları kaldırılmalıdır.
 • Bakanlar Kurulu’nun grev erteleme yetkisi kaldırılmalıdır.

  İŞ HUKUKU

 • Bireysel işçi haklarını yok eden taşeron uygulaması kaldırılmalıdır.
 • İş Kanunu’nda esnekliğe ve keyfiliğe yol açan hükümler işçi lehine yeniden düzenlenmelidir.
 • İş davalarında zorunlu arabuluculuk sisteminden vaz geçilmelidir.
 • İşçilerin her koşulda kıdem tazminatına erişmeleri garanti altına alınmalıdır. Kıdem tazminatı fon tartışması gündemden çıkartılmalıdır.
 • İş Yasası’nın iş güvencesi hükümleri 158 sayılı ILO sözleşmesi hükümlerine uyumlu şekilde etkin ve yaygın hale getirilmeli.
 • Yıllık izin süreleri artırılmalıdır.
 • Haftalık çalışma süreleri kısaltılmalıdır.
 • İş Mahkemeleri Kanununda yapılacak değişiklikle, dava açan işçiler harç ve yargılama giderlerinden muaf tutulmalıdır.
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ücret Garanti Fonuna ilişkin hükümleri değiştirilerek, tüm işçilik alacakları garanti kapsamına alınmalıdır.
 • İcra ve İflas Kanununda yapılacak değişiklikle, işçilik alacaklarının rüçhanlı (öncelikli) alacaklardan da öncelikli hale getirilmesi için gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

  İSTİHDAM ve İŞSİZLİK

 • İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
 • Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir.
 • Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
 • Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, geçmişte özelleştirilmiş kurumlar kamuya tekrar kazandırılmalıdır.
 • İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.
 • İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları kolaylaştırılmalı, işsizlik ödeneklerinin miktarı ve süresi artırılmalıdır.

  GÜVENLİ, GÜVENCELİ VE İNSANA YARAŞIR İŞ

 • Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
 • “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı 90 saate düşürülmelidir.
 • Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
 • Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere ayrımsız kadro verilmeli. Kadroya alınan işçilere diğer kamu işçileri ile eşit haklar sağlanmalıdır.
 • Kiralık işçilik kaldırılmalıdır.
 • Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.
 • Çocuk işçiliğine son verilmelidir.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda etkin önlemler alınmalı, denetimler artırılmalı,yaptırımlar ve cezalar caydırıcı hale getirilmeli,
 • Meslek hastalıklarının önlenmesi için tespit eden ve tedbir alan bir sistemoluşturulmalıdır.
 • Yasalarda işverenlerin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını azaltacak düzenlemelerden vaz geçilmelidir.
 • Kamusal nitelikli bir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası izlenmelidir.

  ÇALIŞMA HAYATINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

 • Toplumsal yaşamın her alanında ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır.
 • Eşit ise eşit ücret uygulamasının önündeki fiili engeller kaldırılmalıdır.
 • Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli.
 • Ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.
 • Bir sosyal hak olarak işyerlerinde nitelikli bakım hizmetleri sunan kreşlerin açılması yaygınlaştırılmalı, küçük işyerleri için ortak kreşler açılmalıdır.
 • Cinsiyete dayalı ayrımcılık, mobbing ve işyerinde şiddete karşı etkin düzenlemeler yapılmalıdır.

ASGARİ ÜCRET

 • Asgari ücret insanca yaşayacak düzeye yükseltilmeli.
 • Asgari ücretle işçinin kendisinin ve ailesinin insanca yaşaması esas alınmalıdır.
 • Asgari ücret net hesaplanmalı, vergiden muaf olmalıdır.
 • Sadece enflasyon değil, milli gelir artışı da asgari ücrete yansıtılmalıdır.

  VERGİ ADALETİ

 • Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı düşürülmelidir.
 • Temel tüketim mallarında KDV sıfırlanmalıdır.
 • Çalışanların gelir vergisi yükü düşürülmeli. Vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli ve vergi dilimleri artışı en az enflasyon ve milli gelir artışına paralel olarak yükseltilmelidir.
 • Asgari ücretten hiçbir şekilde vergi kesintisi yapılmamalıdır.
Orijinal Metne buradan ulaşabilirsiniz.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

info@demokrasiicnbirlik.com
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu