thumb image

HAYIRlı Haberler

DİB MECLİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ (20.04.2022)

GERÇEK BİR DEMOKRASİ PROGRAMI ETRAFINDA ORTAK MÜCADELE ÖRÜLMELİ

20 Nisan 2022 Çarşamba günü, ülkemizin içinde bulunduğu kritik eşikte toplanan Demokrasi İçin Birlik Meclisi’nden ülkeyi yıkıma sürükleyen savaş politikalarının kesin olarak reddedilmesi, gerçek bir demokrasi programı etrafında mücadelenin örülmesi, halk güçleri tarafından bir kurucu iradenin ortaya konulmasının yolunu açmak için çaba gösterilmesi kararı çıktı.

Meclis, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü selamlayarak katılım çağrısında bulundu.

Kapitalizmin dünyada ve ülkemizde yaşamı sürdürülmez hale getirdiği, iklim yıkımı ve gelir adaletsizliğinin olağanüstü boyutlara ulaştığı günlerdeyiz. ABD, NATO yayılmacılığının ve Rusya hegemonya arzusunun sonucu olan savaş dünyamıza yıkım getirdi. Rusya-Ukrayna savaşında barış güvercini kesilen Tek adam- Saray rejimi güç ve meşruiyet kaybı içinde girdiği seçim sürecini bir savaş süreci olarak yönetmeye kararlı. Son sınır ötesi operasyon da sağ, milliyetçi eğilimleri güçlendirecek, demokrasi güçlerine zemin kaybettirmeyi amaçlayan bir hamle olarak görülmeli. Adeta zamana yayılmış bir 7 Haziran-11 kasım süreci gözlerimizin önünde yaşanıyor.

İktidar yirmi yıllık talanından arta kalanları da bir an önce elden çıkarmaya çalışıyor. Zeytinliklere, kıyılara, ormanlara saldırıyor. Tüm hak ve özgürlükler sınırsız bir baskı altında. Muhaliflerin kapatıldığı hapishanelerden peş peşe ölüm, işkence, intihar haberleri geliyor.

 

DEMOKRASİNİN SINIRLARINI GENİŞLETME UFKU OLMAYAN İTTİFAKLARIN BAŞARI ŞANSI YOK.

Ülkeyi yıkıma uğratan Tek adam- Saray rejiminden kurtulmak geniş toplumsal kesimlerin talebi haline gelse de, halkın kendi talep ve tepkileriyle siyaset sahnesinde yerini almasını frenlemeye çalışan tutumlar da kendini hukukla sınırlamak istemeyen otoriter, keyfi yönetimlerin elini güçlendiriyor.

Apaçık görünüyor: 20 yılda kurulan fiili İslamcı-milliyetçi rejim, iktidarın çete –mafya- tarikat-uyuşturucu- kara para ekonomi politiği, hak arayışlarını ortak bir mecrada birleştiren güçlü bir halk hareketi inşa edilmeden bu ülkenin yurttaşlarının lehine sona erdirilemez.

 

YENİDEN İNŞA PERSPEKTİFİYLE YOLA ÇIKMAK GEREKİYOR

Tek adam rejiminden kurtulmak, her bakımdan yıkıma uğrayan ülkemizde bir yeniden inşa perspektifi ile ele alınmak zorunda. Parlamenter sisteme dönüş ufkuyla sınırlanmış bir demokrasi programı, ülkeyi eşitlik, özgürlük ve barışla geleceğe taşıyacak yeni bir toplumsal sözleşmenin yakıcı bir ihtiyaç haline geldiği koşullarda geniş toplumsal kesimlere gerçek bir dönüşüm umudu vaadetmiyor.

Piyasa merkezli, iktidara yakın sermaye gruplarının zenginleştirilmesine dayalı, ekolojik ve toplumsal dengeleri görmezden gelen ekonomi politikaları, ülkenin talan edilmesinden, yeni zenginler yaratmaktan öteye gidemiyor. Ekonomi programı, emek, kadın ve ekoloji odaklı olmalı, neo-liberal politikaların geniş halk kesimlerinin yaşamlarında yıkıma yol açan koşulları radikal bir biçimde düzeltmeyi hedeflemeli. Ücretlerin milli gelir içindeki payını artıracak düzenlemeler, dolaylı vergilerin azaltılması, artan oranlı bir vergi sistemiyle oluşan gelir ve servet adaletsizliklerinin giderilmesi, temel hizmetlere ulaşma hakkı kamusal güvence altına alınmalı.

Toplumsal üretimin sonucu ortaya çıkan kaynakların, toplumun ortak geleceği için harcanmasını güvence altına alacak demokratik planlamaya dayalı yatırımların stratejik sektörlere yönlendirilmesi sağlanmalı. Uluslararası gıda tekellerine bağımlı gıda ve tarım politikalarından hemen vazgeçilmeli. Gıda egemenliğini sağlayacak, üreticiyi destekleyen politikalar hayata geçirilmeli.

 

YEREL DEMOKRASİ VE KATILIMCILIK

Yerel yönetimlerin mali ve idari yetkilerini evrensel standartlara ulaştıran, iktidarı yerellerde halkla paylaşabilen, yerel halk inisiyatiflerinin dinamizmini tehdit değil, kaldıraç olarak gören bir demokrasi inşa edilmelidir.

Ülkemizde, kırk yılı aşkın süren savaş ve Kürt sorununda çözümsüzlük her alanda büyük bir yıkıma neden olmuştur. Kürtlerin demokrasi taleplerini görmezden gelen bir anlayışın demokratikleşme söylemi ciddiye alınamaz. Kürt sorununun çözümünün iki temel yolu kayyım politikalarından vazgeçilerek yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve eşit vatandaşlıktır.

 

DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZLARI

  • Eşit vatandaşlık ilkesi doğrultusunda Alevilerin de taleplerini karşılayacak dönüşümlerin hayata geçirilmesi gerçek bir demokrasi programının ayrılmaz bir parçası olacaktır.
  • Kadınların erkek egemenliğine karşı güçlendirilmesini esas alan düzenlemeler çok daha kapsamlı bir biçimde ortaya konmalıdır.
  • Sermayenin doğa talanına karşı, yaşamı savunacak güvencelerin inşasında kararlı bir tutum ortaya konmalıdır.
  • Devlet işlerinin ve kamusal alanın dinden arındırıldığı, inanma ve inanmama özgürlüğünü güvenceye alacak bir laiklik sağlanmalı. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır.
  • Göçmen Mülteci hakları temel insan hakkıdır. Uluslararası sözleşmelerin gereği yapılmalıdır.
  • LBGTİ+ lara yönelik şiddet ve ayrımcılık sona ermelidir
  • Toplantı, örgütlenme, ifade, basın ve internet özgürlüğü sağlanmalı. Halkın her düzeyde yönetime ve denetime katılacağı mekanizmalar inşa edilmelidir
  • Engelsiz bir yaşam yaratmak için gerekli adımlar atılmalıdır.
  • OHAL KHK’ları sonuçlarıyla birlikte iptal edilmelidir.
  • Başta hasta tutsaklar olmak üzere bütün siyasi mahpuslar serbest bırakılmalıdır

 

Demokrasi İçin Birlik Meclisi olarak:

Ülkenin kaynaklarını halkın zorunlu ihtiyaçları yerine bombalara, operasyonlara harcayan, barış içinde bir arada yaşama umudunu yok eden savaş politikalarını kesin bir biçimde reddediyoruz. Çatışmalı ortamın yaratacağı toplumsal ve siyasal sonuçları hatırlatıyoruz. İktidarın bütün provokasyonlarına rağmen Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümünde ısrar etmenin demokrasi mücadelesi açısından hayati önemde olduğunu vurguluyoruz. Demokrasi güçlerini barışçıl demokratik çözüm için ortaklaşa tutum almaya çağırıyoruz.

Seçim kanununda yeni düzenlemelerle daha da anti demokratik hale gelen ve bir savaş süreci gibi örülen seçim sürecinin güvenliği hayati önemdedir. Muhalefetin seçim güvenliği konusunda halkı sürecin dışında bırakmayan bir ortaklaşmaya gitmesi zorunludur. Demokratik toplum tarafından oluşturulan Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu güçlendirilmeli ve desteklenmelidir.

Bir araya gelişleri toplumda umut yaratan yedi sol siyasi yapının birlikteliklerinin, en geniş kesimlerle gerçek bir demokrasi ittifakına dönüşmesi için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Hapishanelerde işkence, kötü muamele, sağlık ve yaşam hakkı ihlallerinin son bulması için ortak mücadele sürdürülmelidir.

1 Mayıs Birlik, Mücadele Dayanışma Günü tüm demokrasi güçlerinin alanlarda ortak gücünü ve birlikteliğini ortaya koymak için bir fırsattır. En geniş katılım sağlanmalıdır.

Demokrasi güçleri, yaşanan çok boyutlu krizden çıkışın, yaşamın özgürlükçü ve eşitlikçi biçimde yeniden inşası yönünde gerçekleşmesi için hep birlikte sorumluluk almalıdır. Demokrasi için Birlik Meclisi, bu sorumluluğu omuzlarında hisseden ve bir arada halkın dönüştürücü demokratik gücünü ortaya çıkarmak için çaba göstermekte kararlı olan tüm politik aktörlerin en geniş, en esnek, en kapsamlı temas noktası olmak arzusuyla kararlı çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Demokrasi güçleri için bir referans odağı olmak, düşünsel zemini güçlendiren, çeşitli farklı kümeleri birbirine yaklaştıran bir katalizör rolü oynamak, demokrasi güçlerinin sürece etkili yapıcı müdahalesini ve halkın kurucu gücünü ortaya koyacak her düzeydeki halk örgütlenmelerinin yolunu açmak Meclisimizin önüne koyduğu görevlerdir.

Demokrasi ve barışın gerçekleşeceği, eşit özgür bir yaşam için bütün demokrasi güçlerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

 

Demokrasi İçin Birlik Meclisi


DİB Meclisine çağrı metnine buradan ulaşın.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu