thumb image

HAYIRlı Haberler

DEMOKRASİ KONFERANSI KİTAPÇIĞI

2021 başında Rıza Türmen’in çağrısı ve Demokrasi İçin Birlik’in kolaylaştırıcılığında başlayan Demokrasi Konferansı yolculuğu, 13 Nisan’da “Ülkenin geleceğinde bizim de sözümüz var” başlıklı bir çağrı metni ile kamuoyu ve basınla paylaşıldı. Konferans çağrıcıları; Ahmet Türk, Canan Arın, Celal Fırat, İhsan Eliaçık, Genco Erkal, Melda Onur, Murathan Mungan, Nejla Kurul, Öztürk Türkdoğan, Rıza Türmen, Şebnem Korur Fincancı, Tarık Ziya Ekinci, Zülfü Livaneli‘ydi.

Basın Özgürlüğü, Bilim/Akademi, Çocuk, Eğitim, Ekoloji, Ekonomide Demokrasi, Emek, Engelliler, Esnaf, Halklar ve İnançlar, Hukuk/Adalet, İnsan Hakları, Kadın, KHK’lılar, LGBTİ+, Mülteci/Göçmen, Öğrenci Gençlik, Sağlık, Sanat, Üretici Köylü/Tarım, Yerel Demokrasi, Gazeteciler Grubu isimli çalışma gruplarının yoğun çalışması sonucu oluşan raporlar, 24 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da toplanan Demokrasi Konferansı’nda gup sözcüleri tarafından sunuldu.

Raporlar, Demokrasi Konferansı kitapçığı olarak yayınlandı ve konferans katılımcılarına, konu ile ilgili kişi ve kurumlara dağıtıldı.

Aşağıda; Konferans kitabında yayınlanan ‘Demokrasi Konferansı Bileşenleri’nin ortak mesajını paylaşıyoruz.

Konferans kitabı ekte görüşlerinize ve kullanımınıza sunulmuştur.


ÇAĞRIMIZDIR!

2017 referandumu ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye’de rejim değişmiştir. Kuvvetler ayrılığını ve hukuk devletini ortadan kaldıran, bütün yetkileri tek elde toplayan, hiçbir denge-fren mekanizmasının bulunmadığı tek adamın keyfi iradesine dayanan bu yönetim neo-faşist özellikler göstermektedir. Bu rejimin dayandığı Cumhur İttifakı, Türkiye’yi büyük bir siyasal ve ekonomik kriz içine sürükledi. Covid 19 salgınının etkisiyle kriz büsbütün derinleşti. Desteği azaldıkça iktidar baskıyı arttırmakta, kutuplaşmayı keskinleştirmekte, kimlik siyasetini ön plana çıkarmaktadır. Bu koşullarda iktidarın karşısında etkili bir muhalefet ve umut veren bir seçenek yaratmak elzemdir.

Ağır tahribata uğratılan yargı ve hukuk alanında tüm demokrasi güçlerinin ortak çalışma ve müzakeresine duyulan ihtiyaç her zamankinden fazladır. Haksızlıklar ve ağır adaletsizlikler nasıl giderilmelidir sorusuna tüm demokratik muhalefetin ortak bir cevap üretmesi zorunluluğu vardır. Ayrıca, din, inanç ve inanmama özgürlüğünün güvencesi olan laiklik saldırı altındadır.

Türkiye, tüm hak taleplerinin bastırıldığı, bu taleplerin ileri sürülebileceği kamusal alanların iyice daraltıldığı otoriter bir rejimle yönetiliyor. Bir yandan temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına olanak vermeyen bir rejimde demokrasi mücadelesi vermeye çalışan toplumsal kesimlerin, grupların ileri sürdükleri özgürlük, eşitlik, demokrasi talepleri var. Öte yandan işsizliğin, yoksulluğun görülmemiş boyutlara geldiği, toplumun en az korunan kesimlerinin kırılganlıklarının arttığı, salgına karşı korunmada olsun, çalışma yaşamında olsun, eğitimde olsun eşitsizliklerin kabul edilemez bir düzeye ulaştığı Türkiye’de, ezilen kesimlerin hak talepleri var. Ancak iktidarın gözünde, hak talep etmek, sesini duyurmaya çalışmak ya terör ya da terörle “iltisaklı”.

Demokrasi, özgürlük talepleriyle, iş, ekmek talepleri birbirini tamamlayan bir bütün oluşturur. Biri olmazsa öbürü de olmaz. Hak talebinde bulunan kişi ya da gruplar başka hak taleplerine karşı kayıtsız kalamazlar, kendi talepleriyle başka talepler arasındaki ilişkiyi görmezlikten gelemezler. Oysa hak mücadelesini verenler aynı tehditlerle karşı karşıya olmalarına ve aynı amaçla aynı mücadeleyi vermelerine karşın güçlerini birleştiremiyorlar.

Hak talebinde bulunan ve mücadele içinde olan bütün toplumsal kesimlerin talepleri arasında bağlantı kurarak, bu taleplerin ekmek, özgürlük ve adalet başlıklarında ortaklaşması ve birlikte hareket etmesine zemin sağlayacak bir Demokrasi Konferansı’nın toplanmasına ihtiyaç var.

Demokrasi Konferansı’nda hak mücadelesi veren emekçilerin, kadınların, toprak ve doğalarını savunan köylülerin, gençlerin, çocuk hakları savunucularının, LBGTİ+’ların , mültecilerin, çiftçilerin, engellilerin; akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanları ile özgür demokratik bir ortamda bilim üretmek isteyen üniversitelerin, kamu emekçilerinin, KHK’lıların, baroların, meslek örgütlerinin, sendikaların, esnaf örgütlenmelerinin, su ve iklim mücadelesi verenlerin, ekoloji örgütlerinin, sanat emekçilerinin, kayyım atanan belediyelerin, eşit yurttaşlık ve anadilinde yaşam mücadelesi veren Kürt halkının, inançları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Alevilerin, Ezidilerden, Ermenilere; Süryanilerden, Yahudiler, Romanlar, Çerkezler ve Rumlara bütün halkların, bir yıldır ölümle burun buruna salgınla mücadele eden sağlık emekçilerinin sesleri buluşmalı. Bu sesler halkın en acil ve yakıcı sorunlarında ortaklaşmak için yan yana gelmeli. Ülkenin her yanında tek tek yanan çoban ateşleri birleşmeli.

Böyle bir konferans demokrasi mücadelesi veren örgütler, platformlar, partiler arasında iletişim kuracak, bu iletişimin, kurumsallaşmasına olanak sağlayacaktır.

Baskıların iyice arttığı bir dönemde böyle bir konferansın toplanması demokrasi mücadelesinde yeni bir aşama oluşturacak, ezilenlerin sesinin duyulmasına yol açacaktır. Demokrasi Konferansı, güçsüzlerin gücünün ortaya çıktığı bir forum olacak. İş, ekmek özgürlük ve adalet taleplerinin ortaklaşmasını sağlayacaktır.

Konferans, tüm demokrasi güçlerinin güç birlikteliklerini, talep ve hedef ortaklıklarını belirgin kılmalıdır. En geniş söz ve eylem zeminini kurma becerisi gösterebilen kuvvetler tekçi rejim karşısında toplumun umut kutbu olacaktır.

Bu ortaklaşma halkın susturulamayan itirazlarının akacağı meşru bir mecra, halkçı seçenek yaratmanın yolunu açacaktır.

Ülkenin her yanında itirazlarını ortaya koyan bütün toplum kesimlerini, demokrasiden yana bütün kişi ve kurumları bu konferansta yer almaya, seslerini ve güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

DEMOKRASİ KONFERANSI BİLEŞENLERİ

24.06.2021


Demokrasi Konferansı kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.


DEMOKRASİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK

Demokrasi İçin Birlik; katılımcı ve çoğulcu yeni bir demokrasiyi, her türlü farklılığın tanındığı ve bu farklılıkların kamusal alanda yer bulduğu bir demokratik yaşamı hedefleyen, herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan bir birlik hareketidir.

BİZE ULAŞIN

[email protected]
www.demokrasiicinbirlik.com

© 2017 DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK. Her Hakkı Saklıdır. dibNot | Demokrasi Sayacı | Demokrasi Forumu